CierpienieMłodegoRomantyka

46 tekstów – auto­rem jest Cier­pienieMłode­goRo­man­ty­ka.

Nie kochaj mnie bo kiedyś Cię zabiję... 

myśl • 17 sierpnia 2016, 00:02

Dla większości osób sa­mobójca to tchórz, ale ile on mu­si mieć od­wa­gi, aby zro­bić ten krok... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 lutego 2014, 23:30

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

aforyzm • 26 stycznia 2014, 00:01

Ko­lej­ny dzień, ko­lej­na męczar­nia, jest chy­ba co­raz gorzej. Pra­ca staję mi się obojętna, a to zły znak, naj­chętniej przes­pałbym cały dzień al­bo wychodził i chlał, sam w sa­mot­ności... Mo­je myśli sa­mobójcze raz [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 stycznia 2014, 23:45

W su­mie nie wiem od cze­go zacząć, z dnia na dzień jest co­raz gorzej, myśli sa­mobójcze się na­silają, boję się. Wie­cznie wszys­tko psuję na włas­ne życznie, tak bar­dzo siebie niena­widzę co­raz bardziej... [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 stycznia 2014, 22:37

Boże, znów po­padam w ten stan, stan, który mnie w końcu zabiję... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 grudnia 2013, 22:42

Chciałbym zro­bić wszys­tko, żeby cho­ciaż w mi­nimal­nym stop­niu Cię uszczęśliwić... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 grudnia 2013, 01:29

Boże, tak bar­dzo pragnę wyrzu­cić Cię z głowy, przep­raszam, że tak szyb­ko się przywiązałem... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 grudnia 2013, 22:48

Ile ra­zy jeszcze ktoś mi roz­je­bie serce? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 listopada 2013, 22:27

Co zro­bić mój Bożę, kiedy ser­ce i ro­zum mówią co innego. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 listopada 2013, 22:14

CierpienieMłodegoRomantyka

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CierpienieMłodegoRomantyka

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

17 sierpnia 2016, 07:45one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nie kochaj mnie bo [...]

17 sierpnia 2016, 07:37Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie kochaj mnie bo [...]

17 sierpnia 2016, 01:07one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nie kochaj mnie bo [...]